Визитата бе по повод предстоящи два проекта, които ще се осъществят през 2021 година в СУ „Д-р Петър Берон“. Г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на общински съвет – Костинброд, г-н Александър Ненов, инж.Габриела Трайкова и инж. Теодора Гогова – зам.-кметовете от община Костинброд,  г-жа Даниела Станкова, г-н  Димитър Найденов, г-н Живко Георгиев, г-н Мариян Младенов- общински съветници, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, директорът на средното училище г-жа Ваня Славчева и учители посрещнаха официалните гости.

Първо се презентира от инж. Габриела Трайкова проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” №BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование”.

Основни дейности по проекта са:

  1. Реконструкция и оборудване на спортна площадка №1. Реконструкция на съществуващата площадка за футбол, което ще позволи в последствие да се развият две обособени, чрез маркировка върху настилката, игрища – едно за футбол и едно за тенис на корт. Чрез проекта ще се реконструира съществуваща площадка за футбол с размери 20м/40м., която е в лошо експлоатационно състояние.
  2. Реконструкция и оборудване на спортна площадка №2. Ще се изпълнят дейности по ремонт и реконструкция на съществуващо спортно игрище № 2, което ще обособи още едно игрище функционално разделено на две – едно за баскетбол и едно за волейбол.
  3. Реконструкция на скатен покрив. С настоящия проект в съществуващата сграда се предвижда основен ремонт на скатния покрив на едното крило, който не беше ремонтиран по енергийна ефективност.
  4. Вертикална планировка. С проекта ще бъде решен проблема с наводняването на столовата, като в северната част на сградата ще се изпълни алея с ширина 1,50м., която ще спре водопритока към сградата.
  5. Ремонт и реконструкция на съществуващата ограда. Ще се изгради нова ограда на училищния двор.

Вторият проект беше презентиран от „Корект консулт“, с няколко основна цел:  Изграждане на училищен STEM Център, предоставящ съвременна образователна среда в сферата на природните науки, технологиите и иновациите, мотивираща и повишаваща интереса на учениците към технологичния сектор, инженерството и предизвикателствата на новите професии, базирани на високи технологии и дигитална индустрия.

Ще се повиши мотивацията на учениците към търсене на иновации и ще допринесе  за усвояване на реални умения, необходими за професиите на бъдещето, като например Теле-хирург, Нано-инженер, Аерокосмически навигатор и много други. Ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот;

Идеята ще бъде осъществена, чрез  изграждане на модерен Комплекс от зони, насочени към проектно-базирано и приложно обучение – Преустройство на три съседни една на друга стаи, с обща площ около 200 кв.м., чрез трансформирането им в единна образователна среда. Новото пространство ще обединява: Интерактивен кабинет по природни науки и математика с обособена зона за презентации и станции за виртуална реалност, Зона за симулации и експерименти, Акустичноизолиран кът за подготовка на учителите, хранилище, зони за социализация и отдих.

2282 посещения общо 1 посещения за деня
На 17.09.2020г. на посещение в СУ „Д-р Петър Берон“, град Костинброд бяха инж. Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, г-жа Росица Иванова- началник на регионално управление на образованието- София регион и г-жа Николина Ангелкова – Народен представител