Общественото обсъждане се откри от г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд. Проекто-предложението бе презентирано от г-жа Десислава Алексова – експерт по туризма, г-н Росен Василев– експерт по биоразнообразие и защитени територии и г-жа Галя Дикова-Иванова– експерт по културно-исторически наследство.

Днес аудиторията се запозна с възможностите за туризъм в община Костинброд и предпоставките за общи туристически маршрути и продукти със съседните общини.

Резултатите от Проекта за проучване на туристическата среда в община костинброд и разработване на цялостна визия за превръщането й в атрактивна туристическа дестинация са:
• Проучване на туристическата среда /изготвен е аналитичен доклад/;
• Концепция за туристическо зониране на община Костинброд;
• Маркетингови и комуникационни насоки за развитие на туристическа дестинация Костинброд;
• Инвентаризация на туристическите маршрути;
• Инвентаризация на културно-историческото наследство;
• Насоки за създаване на туристически бранд Костинброд.
Туристическите дадености, с които разполага община Костинброд са предпоставка за успешното развитие на отрасъла. Целта на проекта е да конкретизира основните стратегически цели за развитието на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
Община Костинброд е заложила на няколко важни туристически обекта, а именно изграждането на Музей в град Костинброд, с финансиране от МИГ Костинброд- Своге.
Обособяването на еко пътека на Белидие хан, заснемане на координати на всички Оброчни кръстове на територията на общината и популяризирането на безденските карстови извори.
Разработването на проект за резиденцията на Император Константин Велики – „Скретиска“. След получаване правото на управление, община Костинброд има ясната визия за разконсервиране, опазване, социализиране и популяризиране на резиденцията, като първокласен паметник на европейското и световно културно – историческо наследство.
13333 посещения общо 1 посещения за деня
На 19.10.2022г., в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“ гр. Костинброд, се проведе обществено обсъждане на проучване на туристическата среда в община костинброд и разработване на цялостна визия за превръщането й в атрактивна туристическа дестинация