На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг се проведе обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд, при следните параметри:

Предназначение на кредита – с цел повишаване на жизнения стандарт, икономическите показатели и общественото благосъстояние от физическо, здравно и социално естество чрез реализиране на инвестиционни проекти и осигуряване на проектна готовност на община Костинброд за обезпечаване на инженерната инфраструктура с цел кандидатстване за национално и европейско финансиране и закупуване на специализирана медицинска техника и транспортна техника за обслужване на здравните и социални нужди на жителите на община Костинброд,

Цели:Размер на дълга – до 1 480 000,00 лева

Валута на дълга – лева

Цели:

БИЛО:

– Проектиране, изграждане и ремонт на общинска улична мрежа – 1 000 000,00 лв.;

– Инвестиционен проект за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа в III – ти район на гр. Костинброд /кв.“ Шияковци“ и кв. „Маслово“/ – 80 000,00 лв.;

– Инвестиционен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и съоръжения към тях на с. Петърч – 150 000,00 лв.;

– Закупуване на рентгенов скопичнографичен апарат, мамограф и ехограф с абдоминален повърхностен транстюсер 3,5-7,00 мегахерца -250 000,00 лв.

СТАВА:

– Проектиране, изграждане и ремонт на общинска улична мрежа – 500 000,00 лв.;

– Закупуване на транспортни средства и издръжка, сумата да се предостави на „Нива Комерс“ ЕООД – 500 000,00 лв.

– Инвестиционен проект за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа в III – ти район на гр. Костинброд /кв.“ Шияковци“ и кв. „Маслово“/ – 80 000,00 лв.;

– Инвестиционен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и съоръжения към тях на с. Петърч – 150 000,00 лв.;

– Закупуване на рентгенов скопичнографичен апарат, мамограф и ехограф с абдоминален повърхностен транстюсер 3,5-7,00 мегахерца -250 000,00 лв.

Финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност:

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет чрез банков кредит

Срок на дълга – 7 години

Начин на погасяване на главницата – на годишни вноски

Общественото обсъждане се откри от д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет – Костинброд, който благодари на Общински съвет-Костинброд за единодушното взето решение на извънредна сесия, състояла се преди няколко дни. Обществено обсъждане на предложение за промяна на предназначението по поет дългосрочен общински дълг на община Костинброд бе презентирано от г-жа Анита Кръстанова –главен счетоводител на община Костинброд.

Присъстваха кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, кметове на населени места, служители на община Костинброд и граждани.

248 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 23.12.22г. се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на предназначението по поет дългосрочен общински дълг на община Костинброд