УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Костинброд, гр. Костинброд, Софийска област, гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777, https://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net

На основание чл.101а от Закона за обществените поръчки, Ви уведомява, че е публикувана Публична покана (ID) 9028007 от 08.04.2014 г. на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“.

Участниците следва да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени от Възложителя – община Костинброд в приложението към настоящото съобщение .

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
С ПРЕДМЕТ: „ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“

ПРОЕКТО-ДОГОВОР ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

4412 посещения общо 1 посещения за деня
ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД