Открита процедура по ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/ 13/ 2.2-11., Договор за БФП №13-22-44/04.12.2013г.

Открита по Решение № РД 05 – 96/10.04.2014 г. на кмета на община Костинброд и обявена с Обявление с изх.№ 08.00-104/10.04.2014 г. Подробна информация за обществената поръчка и изискванията към участниците са публикувани и интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, по партидата на възложителя под ID № 00035-2014-0002

ДОКУМЕНТАЦИЯ

22.04.2014
Разяснения по открита процедура по ЗОП

12.05.2014
Разяснения по открита процедура по ЗОП

17.10.2014
Информация за сключен договор

Решение за избор на изпълнител

23.10.2014
Договор

07.11.2014
Информация за извършени плащания

09.12.2014
Информация за извършени плащания

19.12.2014
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

3481 посещения общо 1 посещения за деня
Открита процедура по ЗОП