Публична покана с предмет:

„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд” с три обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 1401/81017 Костинброд – Петърч – Безден от о.т. 105А до о.т. 107 и от о.т. 86 до о.т. 87“

Обособена позиция 2 – „Поддържане и ремонт на пътища и улици с асфалтови настилки на територията на община Костинброд”.

Обособена позиция 3 – „Земни работи и поддържане и ремонт на пътни принадлежности на територията на община Костинброд“.

Откриване на процедурата и одобрена документация към нея с Решение № РД-05-100/11.04.2014 г. на кмета на община Костинброд.

Подробна информация за Публичната покана ID № 9028214 е достъпна на адрес:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9028214

и изискванията към участниците са публикувани и интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки.

Документация

Образци

13.12.2014
Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

16.01.2015
Информация за извършени плащания

19.03.2015
Информация за извършени плащания

17.07.2015
Информация за извършени плащания

07.08.2015
Информация за извършени плащания

3494 посещения общо 1 посещения за деня
Публична покана