ПРОТОКОЛИ ИЗБОР ФИ,КИ или ФП
65 посещения общо 2 посещения за деня
РЕШЕНИЕ №РД-05-254 /08.07.2024 за класиране на участниците и определяне на изпълнител за „Избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник“, при условията на Решение № 186 на Общински съвет Костинброд и покана с изх. № 17.00-8/05.06.2024 г.