Обявление

Решение

Документация

Информация по преписка в АОП

Проект на договор

Образци

09.02.2015
Разяснения по запитване

04.04.2016
Протокол 1
Протокол 1.1

16.05.2016
Обява №08-00-13 16.05.2016 г.

01.06.2016
Протокол 2
Протокол 3.1
Протокол 3.2
Протокол 4
Решение № РД-05-213 от 31.05.2016 г.

18.07.2016
Върната гаранция

26.07.2016
Информация за сключен договор
Договор № 107 от 06.07.2016 г. с приложения
Договор № 108 от 06.07.2016 г., с приложения
Договор № 109 от 06.07.2016 г. с приложения

04.08.2016
Информация за плащания

Информация за плащания

Информация за плащания

Информация за върнати гаранции

Информация за върнати гаранции

17.11.2016
Информация за извършени плащания

19.12.2016
Информация за извършени плащания

02.11.2016
Информация за извършени плащания

15.12.2016
Информация за извършени плащания

13.07.2017 г.
1. Обявление за приключване на договор № 109 от 06.07.2016 г. за ОбП №1 
2. Обявление за приключване на договор № 107 от 06.07.2016 г. за ОбП №2 
3. Обявление за приключване на договор № 108 от 06.07.2016 г. за ОбП №3 
4. Информация по преписка 00035-2016-0001 в АОП 

4510 посещения общо 1 посещения за деня
Обществена поръчка ОП-2016-1 с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза работен проект по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“; Обособена позиция № 3: „Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. Костинброд“.