Обявление

Решение

Документация

03.08.2016
ПРОТОКОЛ 1

23.08.2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти

01.09.2016
Протокол № 2

Протокол № 3

Доклад

Решение

04.08.2016
Информация за плащания

04.10.2016
Обявление
Договор
Приложения към договор

19.09.2016
Информация за плащания

17.10.2016
Информация за извършени плащания

17.11.2016
Информация за извършени плащания

19.12.2016
Информация за извършени плащания

31.07.2019 г.

1.Информация по преписка 00035-2016-0007 в АОП,

2.Изпратено Обявление за приключване на договор за обществена поръчка в АОП– ID: 925416 на 31.07.2019 г.,

2.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=925416&newver=2

3. Изпратено Обявление за приключване на договор за обществена поръчка в АОП– ID: 925417 на 31.07.2019 г.,

3.1. Адрес на публикация: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=925417&newver=2

5346 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2016-7 – ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд с две обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на община Костинброд“, обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд ”