Обявление

Решение

Документация

25.07.2016
Информация по преписката в АОП
Решение №РД-05-254 от 21.07.2016 г.
Обявление за Открита обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз : ОВ/S S141 254856-2016-BG

30.08.2016
Съобщение за отваряне на цени

10.09.2016
Доклад

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Решение за избор на изпълнител

03.10.2016
Обявление за възложена поръчка
Информация за преписката

Договор
Приложения

28.06.2021 г.
1.1. Адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F20_2014&id=1015263&mode=view
29.06.2021 г.
1.1. Адрес на публикацията в TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326853-2021:TEXT:BG:HTML&tabId=1
09.11.2021 г.
1.1. Адрес на публикацията:https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1023380&newver=2
1.2. Адрес на преписката: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=337731
4606 посещения общо 2 посещения за деня
ОП – 2016 – 8 Открита процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Под мярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за реализацията на инвестиционен проект с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд“; „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“; „Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. Костинброд