08.08.2016
Документация с Технически спецификации и Проект на договор
Приложения за попълване
Решение № РД-05-247/08.08.2016 г.
Обявление с изх.№ 08-00-100/08.08.2016 г.

10.08.2016
Публикация в Официалния вестник на Европейския съюз

30.08.2016
Съобщение за отваряне на ценови предложения

10.09.2016
Решение

Доклад

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

03.10.2016
Обявление за възложена поръчка
Информация за преписката
Договор
Приложения

25.03.2021 г.
 2.1. Публикация в РОП – ID:1009784: https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F20_2014&id=1009784&mode=view
26.03.2021 г.
1.1. Адрес на публикацията: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152440-2021:TEXT:BG:HTML
4892 посещения общо 1 посещения за деня
ОП – 2016 – 9 Открита процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Под мярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за реализацията на инвестиционен проект с предмет “ Реконструкция на общинска пътна мрежа с обхват: Път II-81/о.п.София -Костинброд/-ФАО, Път I-8/Драгоман-София/ – Петърч”, Път II-81/ Костинброд-Градец/ – кв.Обединение, Път III-811/Богьовци – Сливница/ – Безден и Път/Градец- Царичина/