На 22.12.2016г. в големия салон на НЧ „Иван Вазов – 1947“ г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд представи пред гражданите на община Костинброд чрез презентация отчет на кмета на Община Костинброд за първата година от мандата. 2016 г. е към своят край, а тя се явява първата от четиригодишният мандат на кмета, който е – 2015 г. – 2019 г.

Г-н Младенов благодари на всички граждани, присъстват на презентирането на отчета, като каза, че той и целият екип на общинска администрация ще продължават да работят за видими резултати, както за гр.Костинброд, така и за всички населени места на територията на общината. 

Кмета благодари на общински съвет – Костинброд за креативната и резултатна съвместна работа, благодари на ръководството на общината за денонощния ежедневен труд, който полага, за да се реализират общинските проекти, както и изказа особена благодарност на всички служители в общинската администрация.

Кмета на община Костинброд благодари на всички граждани на общината – за това, че в ежедневните си срещи с тях разбира, кои са важните за общината цели и задачи, които се стреми да реализира чрез знанията и уменията, притежавани от общинска администрация – Костинброд и с воденето на разумна бюджетна политика.

Настоящият документ – отчет за изминаващата 2016 г., отразява работата на кмета на Община Костинброд и ръководената от него Общинска администрация през периода 2015 г. – 2016 г. Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите, последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Костинброд. В него са отразени реализираните и реализиращи се общински обекти, построени през първата година от мандата.

Отчетът обхваща периода 7 ноември 2015г. – 7 ноември 2016 година.

Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект работата на отделните структурни звена на общинската администрация. В същото време, изложението е представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за управление на кмета за периода 2015–2016 г., а именно:

  • Икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
  • Общински финанси. Общинска собственост. Стопански дейности
  • Общинска администрация. Административно обслужване. Общински инспекторат
  • Инфраструктура. Благоустрояване. Градоустройство
  • Образование. Социални дейности. Здравеопазване
  • Култура. Туризъм. Спорт
2886 посещения общо 1 посещения за деня
Отчет на кмета за първата година от мандат 2014-2019г.