Община Костинброд от днес официално е собственик на специализиран микробус за хора в неравностойно положение. С него ще се извършва транспортиране на лица с различни здравословни увреждания. Превозното средство ще разполага с платформа за повдигане на инвалидни колички и възможност за застопоряването им. Бусът ще има и специални места за придружителите на хората с увреждания.

С новата придобивка се осигуряват равни възможности за всеки човек в обществото да се придвижва свободно. Специализираният транспорт ще бъде използван в проектта на община Костинброд „ Нова възможност за независим цивот“. С него хората от целевата група ще могат да посещават лечебни заведения, институции и културни събития – самостоятелно или придружени от лични и социални асистенти.

Това е поредната инициатива на община Костинброд за осигуряването на добри условия за живот на хората с увреждания. Тези специфични транспортни услуги са много търсени, заради което общината продължава да работи за развитието на този тип социална политика, като периодично ще модернизира микробуса и при възможност ще увеличава броят.

Новата придобивка е част от изпълнението на проекта , „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ПО ДОГОВОР BG 05M9OP001-2.002-0233-С01, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г. (ОПРЧР), ПРОЦЕДУРА BG 05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г."

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020».

2922 посещения общо 2 посещения за деня
Нов микробус в община Костинброд