На 02.02.2017г. в малкия салон на НЧ”Иван Вазов-1947”- гр. Костинброд се проведе поредното заседание на Комисията за борба с наркотиците.Организатор на срещата бе община Костинброд в лицето на зам.-кмета г-н Любен Кънчев. От свое име и от името на кмета г-н Трайко Младенов той поздрави всички присъстващи колеги както и специалните гости г-жа Вера Христова – ИДПС към РУ на МВР – Костинброд, г-жа Надежда Григорова – психолог към РЗИ – София и г-н Момчил Василев – директор на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, поканени да споделят своя опит в превенцията срещу наркотиците. Постоянни участници в Комисията са директорите на СУ”д-р Петър Берон”, ПГВМСС”Св. Георги Победоносец”, ОУ” Отец Паисий” в с. Петърч и ОУ „Отец Паисий“ в с. Драговищица, I и  II ОУ ”Васил Левски” в гр. Костинброд, директорите от социалните центрове в общината: ЦСРИ /Център за социална рехабилитация и интеграция/, ЦОП /Център за обществена подкрепа/ и ДЦРДУ /Дневен център за работа с деца на улицата/, представители от Общински инспекторат и Районно управление – Костинброд. Тук беше представен и Общинския съвет на гр. Костинброд, в лицето на неговия председател д-р Атанас Тенев.

Основна целта на Комисията е във всяко училище или център на територията на общината  да се формират групи за превенция на този проблем, който, за съжаление, от ден на ден става все повече актуален. Все по-рязко се снижава възрастта при първоначална злоупотреба с тютюна, алкохолът и наркотиците. Броят на зависимите стремглаво расте. Всичко това налага превенцията да започне още в началния етап на образователната степен.

Първата задача на Комисията е да изучи и анализира актуалните за общината проблеми в тази сфера, след което да си постави целите за постигне на нужната превенция. Набелязани бяха следните мерки: 

1. Участниците в Комисията да се запознаят на теория с всички вреди и последици от наркотиците въобще.
2. Да се подготви мотивирането и формирането на теоретична и практическа склонност на учениците за здравословен начин на живот, изключващ употребата на наркотици.
3. Да се формира отрицателно отношение към тютюнопушенето, алкохола и наркотиците.
4. Да се помогне на учениците да осъзнаят тежките последици от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците.

Г-жа Вера Христова запозна присъстващите конкретно с всяко вещество от списъка на наркотиците поотделно: „Какво трябва да знаем за тях”, „Тяхното въздействие” и „Последиците и рисковете след употребата им „.Над 20 опиата бяха подробно обяснени на всички присъстващи.
Последваха теми посветени на „Какво е превенция на употреба на наркотици.”, „Как да постъпим с дете в риск.”, „Цел, обхват и насоченост на превенцията.”, ”Как да създадем контрол в училищата.” – представено от г-жа Надежда Григорова.

Лекциите завършиха с презентация от г-н Момчил Василев, която запозна членовете на Комисията със Закона за контрол върху наркотицичните вещества и прекурсорите и Наредба за реда за класифициране на растения и вещества. Г-н Василев предостави статистика за употребата на различни наркотици сред населението през различните времеви периоди.

Накрая г-н Любен Кънчев се спря на първите реализирани стъпки в община Костинброд в борбата с наркотиците, като изтъкна основната роля на превенцията в предстоящите функции на Комисията и нейните подразделения.

Постоянна цел на община Костинброд е чрез тези комисии у  учениците да се формира отрицателно отношение към тютюнопушенето, алкохола и наркотиците, децата да добиват трайни навици и умения за здравословен начин на живот, изключващ употребата на дрога  и да се стимулира у тях силата да устояват на изкушението и натиска за приемане на наркотици. Да им бъдат предлагани  достатъчно други алтернативи, с които да се формира правилния им мироглед. Като първи идеи, резултат от горните цели, Комисията предложи предстоящо в община Костинброд да се инициира:

1.Създаване на скаутско дружество за деца и юноши.

2. Откриване на общинска вокална група за млади таланти.

3. Стартиране на традиция за празнуване на общ абитуриентски бал на двете средни училища на територията на нашия град  под егидата на община Костинброд.

2583 посещения общо 1 посещения за деня
Заседание на Комисията за борба с наркотиците