1. Обява 2017-5 
2. Одобрена Документация за Обява 2017-5 
3. Документация 
4. Образци за попълване 
5. Проект на договор 
6. Информация № 08-00-40/27.03.2017 г. за публикувана Обява 2017-5 

05.04.2017 г. 
1. Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти по Обява 2017-5 
1. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за Обява 2017-5

12.04.2017 г. 
1. Утвърден протокол № 08-00-40 на 12.04.2017 г. с оценка, класиране и избор на изпълнител по Обява 2017-5, 
2. Уведомление № 08-00-40 от 12.04.2017 г. за резултати от проведения способ за възлагане на обществената поръчка с Обява 2017-5, 
3. Покана № 08-00-40/1/от 12.04.2017 г. за подписване на договор.

10.05.2017 г. 
1. Договор № 67 – 12.04.2017 г. 
2. Споразумение № 67A – 21.04.2017 г. 

3143 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2017-5 за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: „Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на Община Костинброд ”