1. Обява 2017-6
2. Одобрена Документация за Обява 2017-6
3. Документация
4. Образци за попълване
5. Проект на договор
6. Информация № 08-00-41/27.03.2017 г. за публикувана Обява 2017-6

05.04.2017 г. 
1. Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти по Обява 2017-6 
1. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по Обява 2017-6

От 12.04.2017 г. 
1. Утвърден протокол №08-00-41/12.04.2017 г. 
2. Уведомление за резултати от оценка класиране и избор на изпълнител по Обява 2017-6, 
3. Покана за подписване на договор № 08-00-41/1/12.04.2017 г. 

11.05.2017 г. 
1. Договор 66 с приложения 
2. Споразумение №66A 

2585 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2017-6 за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) с предмет: „Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на община Костинброд“