01.10.2018
Решение за обявление на поръчка
Обявление за поръчка

02.10.2018
Документация и указания за участие в обществената поръчка
Методика за определяне на комплексна оценка
Технически спецификации
Образци
Проекто договор
ЕЕДОП
еЕЕДОП

25.10.2018
Разяснение

19.11.2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол №1

22.11.2018
Протокол №2
Доклад по чл.60 от ППЗОП
Решение за избор на изпълнител

07.01.2019
Обявление за възложена поръчка

04.03.2020
1. Обявление за приключване на договор № 185 от 27.11.2018 г.

23.06.2020 г.

1. Обявление за приключил договор №182 от 27.11.2018 г.

1.1. Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=985327&newver=2

4177 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2018-6 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2018 г. – 2020г.” в две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата”