УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Настоящото предоставяме в продължение на публикувана Протестна нота във връзка с прекъсванията на електрозахранването на територията на община Костинброд.  

Писмото, написано от кмета на община Костинброд и председателя на Общински съвет Костинброд, е изпратено до г-жа Теменужка Петкова – Министър на енергетиката на Република България, г-н Илиан Тодоров – Областен управител на Софийска област, г-н Иван Иванов – Председател на Комисия за енергийно и водно регулиране, г-жа Маргарита Насева – Председател на потребителския съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, г-н Радослав Димитров – Енергиен Омбудсман на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, г-н Димитър Маргаритов – Председател на Комисия за защита на потребителите:

Към момента, в общинска администрация Костинброд са получени следните писма в отговор на горното:

 • Писмо с вх.№ 04.00-161/01.11.2018г. от  Министерство на енергетиката, с адресат- г-н Петър Холаковски- изпълнителен директор на  „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и  копие до г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, с което Министерството изисква писмени отговори от дружеството във връзка с:
 • броят на постъпилите през периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. в електроразпределителното дружеството сигнали/ възражения/ жалби/ телефонни обаждания от клиенти, които се отнасят за прекъснато или некачествено електроснабдяване в община Костинброд;
 • броят на плановите и неплановите прекъсвания на електрозахранването към клиентите в общината, които надвишават 1 (един) час- за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г., както и засегнатото населеното място/район, деня и часа на прекъсване/възстановяване на електрозахранването, видът на изключилото/повреденото съоръжение и причината, която го е причинила- за всяко отделно прекъсване.
 • действия/мерки, които да са насочени за подобряване на работата на дружеството с клиентите в района и за повишаване на сигурността на електроснабдяването.
 • какъв е обемът на извършените дейности от дружеството за поддържането на просеки в сервитутните зони на този район, в изпълнение на Наредба №16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти през 2018 г.
 • Писмо с вх.№ 70.00-443/09.11.2018г. от Комисия за енергийно и водно регулиране, с адресат- г-н Петър Холаковски- изпълнителен директор на  „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и  копие до г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, с което комисията изпраща жалбата за разглеждане по компетентност и предоставяне на мотивирано становище по повдигнатите въпроси, информация за предприетите мерки от дружеството и срок за разрешаване на възникналия проблем ведно с цялата преписка по жалбата. Със същото писмо Комисията за енергийно и водно регулиране указва на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да бъдат монтирани сертифицирани уреди за измерване качеството на доставяната електрическа енергия при засегнатите участъци от общината.
 • Писмо с вх.№ 08-00-137/22.11.2018г. от Комисия за защита на потребителите, с адресати г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд и г-н Атанас Тенев- председател на Общински съвет-Костинброд. В писмото комисията предоставя отговор, че съобразно  изложените в сигнала обстоятелства- проблеми в електрозахранването на територията на града и общината, стойности на напрежението в електропреносната мрежа и нанесените материални щети в резултата на това, засегнатите лица могат да се възползват от специалните разпоредби на Закона за защита на потребителите, уреждащи отговорността за вреди, причинени от дефект на стоката, като иск могат да предявят до три години от датата, на която ищецът е узнал или е следвало да узнае за вредата, дефекта и самоличността на производителя.
 • Писмо с вх.№ 08-00-137/23.11.2018г. -отговор от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на писмо с вх.№ 70.00-443/09.11.2018г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, с копие до г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, предоставен и до община Костинброд ( с Писмо с вх.№ 70.00-451/14.11.2018г.);
 • Писмо с вх.№ 70.00-451/14.11.2018г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с адресат г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, със съдържание както следва:

Работата от страна на община Костинброд и институциите – адресати в протестната нота относно описаното в нея – продължава като своевременно ще уведомяваме жителите на общината за всички действия по казуса.

Призоваваме жителите – при системни, периодични и продължителни прекъсвания на електрозахранването – да подават сигнали на дежурни телефони в община Костинброд:

 • Тел. 0721 66631;
 • GSM: 0889500037.

Молим, при подаване на сигнал от Ваша страна, коректно да предоставяте контакти за обратна връзка.

10502 посещения общо 1 посещения за деня
Продължение на публикувана Протестна нота във връзка с прекъсванията на електрозахранването на територията на община Костинброд