На центъра в село Петърч се състоя първа символична копка на водопровод за първото най-голямо село в общината ни.

В края на 2018 година, община Костинброд подписа договор с Държавен фонд “Земеделие“ № 23/07/2/0/00458 ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА – 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за проект № 23/07/2/0/00559 „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“.

Първоначалната одобрена финансова помощ е в размер 5 732 301 лв. и ще осигури Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица. Съгласно проектното предложение за с. Петърч са одобрени за ремонт 20 504 метра водопровод и реконструкция и оборудване на помпената станция „Хаджия“.

За изпълнение на дейностите по проекта, след проведени процедури за обществени поръчки, са избрани следните изпълнители :

  • За осъществяване на консултантски услуги и подготовка на проекта – „Консултантска къща Решения“ ЕООД с управител г-жа Нели Керезова.
  • За осъществяване на проектантски услуги и авторски надзор по време на строителството – „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД, представлявано от г-н Боян Борисов.
  • За осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството – ДЗЗД „ТЕХНО СТРОЙ “, представлявано от г-жа Костадинка Панайотова с партньори „СТОЙ НОРМ“ ЕООД и „ТЕХНО ЛЕВЪЛ“ ЕООД ;
  • За извършване на строително – монтажните работи по проекта – ДЗЗД „ВиК – Костинброд 2018“ с партньори – „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „КИТ ПЛЮС“ ЕООД, и „Р Т ПРОДЖЕКТ“ ЕООД представляващ г-н Никола Христов и г-н Радослав Тодоров.

Присъстващи на събитието бяха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов – зам.-кметове на община Костинброд, г-н Симеон Спасов- кмет на с. Голяновци, г-жа Искра Лазарова- кмет на село Чибаовци, г-жа Гергана Величкова- кмет на село Опицвет и г-н Добри Тодоров – кмет на село Дръмша, Дреново и Понор, общински съветници: г-н Димитър Найденов, г-н Иван Иванов, г-н Живко Георгиев, г-жа Даниела Станкова и г-жа Анастасия Попова, служители на ОбА-Костинброд и жители на село Петърч.

От представителите на фирмите изпълнители на проекта присъстваха: г-н Боян Борисов – управител на фирма „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД , г-жа Костадинка Панайотова – ДЗЗД „ТЕХНО СТРОЙ“, Никола Христов и г-н Радослав Тодоров – „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „КИТ ПЛЮС“ ЕООД, и „Р Т ПРОДЖЕКСТ“ ЕООД и г-н Стоил Йорданов – началник „ВиК-Костинброд“.

Отец Желязко Симонов отслужи молитва за начало на строителната дейност и освети обекта, а деца в носии от НЧ “Нов живот-1919“ раздадоха питка за здраве.

Г-н Борислав Борисов изказа своята радост като благодари на всички присъстващи гости с думите:

„Горд съм, че след 3 годишна борба успяхме да сключим договор за подмяна на ВиК мрежата в с. Петърч. Водопроводната мрежа в селото е много стара. Сигурен съм, че този проект ще подобри качеството на живот в нашето село. Благодаря на общинска администрация – Костинброд, че подготвиха и реализираха такъв мащабен проект и на Общински съвет – Костинброд, че гласуваха това да се случи в село Петърч.“

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов заяви пред всички присъстващи:
„Започнахме този мандат с „0“ спечелени проекти, но с екипа ми успяхме да спечелим множество проекти. Един от тях е и реконструкцията на водопроводната мрежа в селата Петърч и Драговищица. Има неща обаче, който трябва да знаем. В началото на моя мандат прекратих договор за пречиствателната станция с 5 дка имот в село Петърч. Договор, който беше сключен за 8 лева на месец, за 80 лева на година, за 800 лева за 10 години! Имаме амбицията да реализираме още много проекти в село Петърч като един от тях е канализация и нови съоръжения в пречиствателната станция, която вече си е собственост на община Костинброд.“

Одобреният проект обхваща две от най-големите населени места след града от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 3122 души по данни на НСИ към 2017г. Проектът ще обслужва следните групи население: с. Петърч и с. Драговищица.

Срокът за изпълнение на инвестицията по одобрения проект е 36 месеца.

Успех на надзора, строителите и ВиК-Костинброд, и търпение на жителите на двете села по проекта – Петърч и Драговищица!

1338 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 25.09.2019г., се проведе официална церемония „Първа копка“ за село Петърч на проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“!