ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Свободните места за прием на деца за учебната 2020/2021 година се обявяват на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения  в срок до 31 март  на текущата година.

За кандидатстване се подава попълнено заявление по образец  до директора на едно от детските заведения в срок от 01.04.2021 г. до 10.05.2021 г. и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

ЗАЯВЛЕНИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ АДРЕСИ!

ЗА  КЛАСИРАНЕ:

  1. Класирането се извършва по график, определен от Общинска администрация.

Графикът се публикува на интернет страницата  на Община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения в срок до 31.05.2021 г.

  1. Класирането се извършва от комисия за всички обявени свободни места.
  2. Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред детските градини на 31.05.2021 г.
  3. В 10-дневен срок от обявяването на списъците, родителите/настойниците на приетите деца писмено потвърждават записването при директора на съответното детско заведение, като подават заявление за прием по образец, заедно с необходимите документи, доказващи общи и социални критерии.
  4. При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Първо ОУ „В. Левски“, гр. Костинброд – тел.: 0721/66 110; 0721/66 111; 0721/66 112  kostinbrod_ou_vlevski@abv.bg

Второ ОУ „В. Левски“, гр. Костинброд  – тел.: 0721/66 220;  0879 29 78 59  kostinbrod_2ou@abv.bg

ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч – 07116/20 33;   kost_pet@abv.bg

Записването в подготвителните групи в училищата става на място извън общото класиране за детските градини. Заниманията в полудневните групи са безплатни.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ:

Общинска администрация  тел.: 0721/68 710; 0889 500 019; prosveta_kostinbrod@abv.bg  – Таня Кирилова-Иванова

ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ Е ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И ДА СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ!

 

12511 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ – СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА