От април 2021 година започва работа Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В него ще се осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и непълнолетните.

Консултативният кабинет ще бъде също така и в помощ за всеки гражданин, който има проблем с дете и/или родител. Екипът от Консултативния кабинет, както и секретарят на МКБППМН, ще направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването му. Кабинетът също така ще отваря врати и за инициативи, свързани с кампанията „Живей чисто“. Кампанията на община Костинброд съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни против употребата на наркотици , алкохол и тютюнопушене с апел към всички за един по-чист без зависимости живот.

Адресът на Консултативния кабинет е ул. „Георги Сава Раковски“, Общински пазар – гр. Костинброд, офис номер 13.

На днешното посещение на Консултативния кабинет присъстваха кмета на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, Председателят на МКБППМН и зам.-кмет на община Костинброд г-н Александър Ненов, дългогодишният секретар на ЦКБППМН – г-н Константин Томанов, зам.-председателят на МКБППМН и директор на Дневен център за работа с деца на улицата г-жа Светослава Иванова, секретарят на МКБППМН – г-жа Тереза Власайкова, главен юрисконсулт на Община Костинброд и член на МКБППМН – г-жа Снежа Трендафилова, инспектор детска педагогическа стая към РУ – град Костинброд – г-жа Вера Христова, директори на социални центрове в община Костинброд и гости на общината.

Специалисти от образование, здравеопазване, социални дейности, полицейски служители, юристи, психолози, общественици и други, част от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) град Костинброд, работят за установяване и превенция на тези деяния в малолетните и непълнолетните.

Децата престъпили общоприетите граници не заслужават наказание, а корекционни мерки относно възпитанието и поведението. Това е и една от основните задачи на МКБППМН съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

МКБППМН изпълнява следните дейности:

• организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Костинброд;

• търси и установява малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

• разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали на прокуратура, съд, полиция, граждани и налага законосъобразни възпитателни мерки;

• привежда в изпълнение наложените мерки и осъществяват контрол върху изпълнението им;

• оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват, срещащи затруднения при възпитанието на децата си;

• уведомява компетентните органи за взимане на съответните мерки спрямо пълнолетни граждани, когато:

– поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето;

– малолетните и непълнолетните са подбудени към извършването на противообществени прояви или престъпление от пълнолетно лице;

– при склоняване на малолетни и непълнолетни към проституция, употреба на алкохол, наркотици, просия и др.

• съдейства на лицата, излезли от СПИ и ВУИ, както и на осъдените условно или предсрочно освободените от поправителните домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;

• МКБППМН налага мерки на родителите или лицата които ги заместват, когато при разглеждането на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитание на децата си;

• анализира състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и организира мероприятия с цел предотвратяване на такива.

За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с инспектори Детска педагогическа стая при Районно управление „Полиция ” – Костинброд, отдел „ Закрила на детето” – Костинброд към Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Костинброд, органите на образованието, Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, Централна комисия за БППМН, Районна прокуратура – Костинброд, Районен съд – Костинброд, Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа „Промяна“ – Костинброд.

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ:

  • Подпомагане дейността на МКБППМН в изпълнението на задачите по чл. 10, ал. 1 от ЗБППМН по предотвратяване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
  • Организиране на консултативни дейности, информационни кампании и обучения във връзка с дейността на МКБППМН.
  • Подпомагане на родители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.
  • Популяризиране дейността на МКБППМН и Кампанията „Живей чисто“.
  • Провеждане на възпитателни дела и съвещания на МКБППМН.
7825 посещения общо 1 посещения за деня
От днес отвори врати първият в община Костинброд Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните