Днес на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свика Общо събрание, което се проведе на в зала 5 на община Благоевград, гр. Благоевград.

Събранието се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на СЮЗО за 2021 г.;
2. Финансов отчет на СЮЗО за 2021 г.;
3. Отчет на Контрольора за 2021 г.;
4. Избор на членове на Управителния съвет;
5. Избор на Председател и Заместник председател на УС;
6. Избор на Контрольор и Заместник контрольор;
7. Приемане на Работна програма за 2022 г.;
8. Приемане на Бюджет за 2022 г.;
9. Приемане на промени в Устава;
10. Други.

С единодушно гласуване от всички присъстващи, г-н Трайко Младенов беше избран за член на управителния съвет на СЮЗО. Единствената промяна в досегашния състав на управителния съвет е кметът на община Благоевград – Илко Стоянов, който замени предишния кмет, г-н Румен Томов.

Кметът на община Костинброд беше поздравен от г-н Атанас Стоянов – кмет на община Сандански и председател на сдружението, и г-жа Любица Томова- Изпълнителен директор.
В Сдружение на Югозападните общини влизат общини от Софийска, Кюстендилска, Пернишка и Благоевградска област, като техния брой е 25 общини.

СЮЗО ПРЕДЛАГА:

Обучения в областта на: нормативната рамка на местното самоуправление и актове на местната власт; финанси и бюджет; общинска собственост; устройство на територията.
Експертна помощ и консултации при: разработване и управление на проекти; прилагане принципите на добро и прозрачно управление; подобряване качеството на предлаганите услуги.
Провеждане на обществени събития: публични обсъждания; дискусионни форуми; кръгли маси.
Осигуряване на международни партньорства за обмяна на опит и създаване на мрежи за сътрудничество.
Планиране и програмиране на местното и регионално развитие: методически указания; разработване на общински и регионални планове и стратегии; актуализиране на планови документи.
6427 посещения общо 1 посещения за деня
Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов беше избран за трети пореден мандат за член на управителния съвет на Сдружение на югозападните общини!