Процедурата „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретна цел на програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

Допустимите целеви групи са:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи, пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и неполучават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са вневъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневнадопълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са съсзатруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с нискилични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях еустановена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителнитеразпоредби от Закона за убежището и бежанците.

В тази връзка, Община Костинброд стартира прием на заявления – декларации от лица, желаещи да бъдат включени по процедура BG05SFPR003-1.001 – “Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.. Всички идентифицирани нуждаещи се лица подлежат на потвърждаване от Дирекция социално подпомагане – град Костинброд за принадлежност към допустимата целева група.

Приемът на заявления от кандидат-потребители ще се извърши на няколко етапа.

Срок за кандидатстване за етап I e: 26.09.2022 г.

За повече информация:

Общинска администрация Костинброд, тел. за връзка: 0721/68 710; 0888819158;

Сайтът на Община Костинброд: https://kostinbrod.bg/

Приложение 1 – Заявление декларация

Приложение 6 – Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

6830 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд подготвя проект за кандидатстванепо процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – “Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.