ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските

заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2014 година“ с три обособени позиции:

обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения на територията на община Костинброд“,

обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на училищните столове на територията на община Костинброд“,

обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуции хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд ”

Поръчката е с уникален № 00035-2013-0007 в АОП. Осигурен е пълен достъп до Документацията, формуляри и образци за попълване от широк кръг заинтересовани лица.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

26.11.2013
Решение за промяна на открита процедура :

Корекция

Решение за промяна

Подписано решение за промяна

 

17.02.2015
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, за 2-ра обособена позиция
Извадка от Регистъра на АОП по преписката с данни за направената последна публикация

 

05.03.2015
Информация за изпълнение на договор по ОБП 1 на ОП 00035-2013-0007
Информация за изпълнение на договор по ОБП 3 на ОП 00035-2013-0007
Информация по преписка на ОП 00035-2013-0007 с последни публикации в АОП

17.10.2016
Информация за върнати гаранции

 

3902 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2014 година“