216 посещения общо 1 посещения за деня
На 24.11.2022 г., община Костинброд подписа с Министерството на труда и социалната политика Административен договор с № BG05SFPR002-2.001-0002-С01 за изпълнение на проект с рег.№ BG05SFPR002-2.001-0002 „Грижа в дома в община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ , по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Проектни дейности са за осигуряване на грижа в дома за възрастни в незвъзможност за самообслужване и хора с увреждания.