Община Костинброд спечели проект по Националния план за възстановяване и устойчивост с наименование: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда – Пожарна в УПИ VI -2689, гр. Костинброд!

Стойността на проекта за СМР е 763015,93 лв с ДДС.

В рамките на настоящето проектно предложение Община Костинброд предвижда да изпълни дейности по въвеждане на мерки за Енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, насочени към енергийно обновяване на Административната сграда в която се помещава пожарната служба и други държавни институции.

 Основните цели са: 

– Подобряване на енергийните характеристики и достигане на клас на енергопотребление „А“ за сградата;

– Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фон.

Проектът включва: 

☑️Топлинно изолиране на външни стени, включващо топлоизолация с плоскости на фасадните стени.

☑️Подмяна на външни прозорци и врати, включваща демонтаж на цялата фасадна дограма. Монтаж на нова дограма от PVC с минимум петкамерни профили, както и монтаж на входни врати от алуминиев профил.

☑️Топлинно изолиране на покрив, включващо полагане на топлоизолация върху таванска плоча, направа на циментова замазка и монтаж на активна мълниезащитна инсталация с обхват на действие в радиус до 600м.

☑️Система за отопление – VRF – За повишаване ефективността на отоплението и климатизацията на сградата се предвижда да бъде монтирана високоефективна термопомпена система тип „въздух-въздух“(VRF система) .

☑️Подмяна на осветление – Предвижда се подмяна на всички осветителни тела с LED тъй като са силно амортизирани и високо енергоемки спрямо сегашните технологии за осветяване. Също така се предвижда и външно фасадно LED осветление с прожектори за външен монтаж.

💡Фотоволтаична система – Предвижда се изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия. Системата ще съдържа 35бр. фотоволтаични панели, инвертори, табла и цялата необходима инфраструктура за правилното функциониране на системата.

Община Костинброд,продължава да работи усилено и да печели проекти! Сградата на пожарната служба не е ремонтирана от нейното построяване и не отговаряше на политиката на ръководството на община Костинброд за модерна и бързоразвиваща се община.

Благодарение на добрата експертиза на общинска администрация поредния проект е спечелен!

3467 посещения общо 2 посещения за деня
ПОРЕДНИЯТ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД!