Документация за участие
Документация за участие
Методика
Образци
Проект за договор
Технически спецификации

27.06.2016
Поръчката е публикувана на 27.06.2016 г. в АОП с № 00035-2016-0006 на линк:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337313331

Обявление
Решение
Обявление в ЕВ
Информация по преписка в АОП
Обявление на ОП 2016-6
Решение № РД-05-229 от 22.06.2016 г. за ОП 2016-6

24.08.2016
Протокол 1

29.08.2016
Съобщение за отваряне на цени

01.09.2016

Съобщение

Решение

Обявление за възлагане на поръчка

Доклад

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

4355 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2016 – 6 – „Проектиране в „работна“фаза и авт.надзор на:„Реконструкция на пътища: II-81/Сф-Кброд/-ФАО, I-8/Драгоман-Сф/-Петърч, II-81/Кброд-Градец/-кв.Обед., III-811/Богьовци-Сливница/-Безден и /Градец-Царичина/”