19.01.2024

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на община Костинброд с номер 38978.900.7393.1, в ПИ с номер 38978.900.7393., ул. „Охрид“ №1, гр. Костинброд“

На 18.01.2024г. между Община Костинброд и Държавен фонд „Земеделие“ беше сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” BG06RDNP001-7.020, за реализирането на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на община Костинброд с номер 38978.900.7393.1, в ПИ с номер 38978.900.7393., ул. „Охрид“ №1, гр. Костинброд“

Административен договор BG06RDNP001-7.020-0069-C01/18.01.2024г. е на стойност 626 123.45 лева без ДДС, от които 532 204.94лв. европейско и  93 918.51лв. национално съфинансиране, като одобреното финансиране е по процедура № BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

С реализирането на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на община Костинброд с номер 38978.900.7393.1, в ПИ с номер 38978.900.7393., ул. „Охрид“ №1, гр. Костинброд“ се цели насърчаване на социалното приобщаване, подобряване качеството на живот в община Костинброд и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством приложени мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация гр. Костинброд.

По настоящия проект е налице съответствие на проектното предложение с принципите на хоризонталните политики на ЕС като конкретните му цели са формулирани в контекста на общите цели и приоритети на местно ниво. С проекта се насърчават равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация, както и устойчивото развитие, като се допринася за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.

 

17.08.2023
Проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд: Етап I – път SFO 1400 / II – 81 / Костинброд – Границата общ. (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково / SFO3024 / ОТ КМ 0+000 ДО КМ. 1+850 (общинският път преминава в населеното място през ул. Славянска, ул. Обединена“

На 17.08.2023г. г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, придружаван от  инж. Теодора Гогова – заместник-кмет на община Костинброд, подписа поредния за общината договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Административен договор № BG06RDNP001-7.019-0027-C01/17.08.2023г. е на стойност 2 932 684.61лв., от които 2 492 781.92лв. европейско и  439 902.69лв. национално съфинансиране, като одобреното финансиране е по процедура № BG06RDNP001-7.019 Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

С реализирането на проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд: Етап I – път SFO 1400 / II – 81 / Костинброд – Границата общ. (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково / SFO3024 / ОТ КМ 0+000 ДО КМ. 1+850 (общинският път преминава в населеното място през ул. Славянска, ул. Обединена“ се цели да се подобрят транспортно-експлоатационните характеристики, носимоспособността на настилката, сигурността, безопасността на движението и комфорта на пътуване, и отводняване на улицата.

Обхватът на настоящия проект, чиито срок за изпълнение е 30 месеца, включва рехабилитация на общински пътища в населеното място на град Костинброд в участък с дължина 1850м., започващ от кръстовището с второкласен републикански път  II – 81 и продължаващ до границата с община Божурище, като преминава в населеното място през ул. „Славянска“ и ул. „Обединена“ или с други думи – от кръговото кръстовище при Стадион „Белица“ до кръстовището на ул.“Обединена“ с ул. „Средна гора“.

Проектът цели насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Костинброд и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена пътна инфраструктура.

По настоящия проект е налице съответствие на проектното предложение със принципите на хоризонталните политики на ЕС като конкретните му цели са формулирани в контекста на общите цели и приоритети на местно ниво. С проекта се насърчават равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация.

14.05.2019

Проект „Реконструкция и оборудване на спортна площадка в гр. Костинброд“

 

На 14 май 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, подписа поредния за община Костинброд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG06RDNP001-7.007-0104-C001/14.05.2019г. по одобрен проект № BG06RDNP001-7.007-0104 „Реконструкция и оборудване на спортна площадка в гр. Костинброд“. Одобреното финансиране е на стойност 96 776, 22 лв., от които 82 259, 79лв. европейско и 14 516, 43 национално съфинасиране, като средствата се предоставят по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

Проектът “Реконструкция и оборудване на спортна площадка в град Костинброд” включва изграждане на спортна инфраструктура – площадка за мини футбол в гр. Костинброд, с площ 620 кв. м.

Целите на проекта са пряко адресирани към установените потребности в сферата на спорта, обновяване на спортната инфраструктура и разнообразяване на възможностите за практикуване на различни видове спорт. Неговата реализация ще доведе до засилване интереса на населението и особено на младите хора към развиване на спортна култура и дисциплина, създаването на мотивация за системно практикуване на спортни дейности, чрез което се постига здравословен начин на живот, както и повишаване на психическия и физически комфорт на спортуващите.

Инвестицията от 96 776, 22 лв. ще осигури подобряване на качеството на живот на населението в община Костинброд и възможностите за социално и икономическо развитие, посредством подобряване на условията за практикуване на спорт в град Костинброд, както и стимулиране на интереса на населението към здравословен начин на живот чрез спорт, на насърчаване на спортния дух и подобряване на двигателната култура.

В резултат изпълнението на проекта ще бъде изградена спортна инфраструктура, която ще доведе до повишаване на привлекателността на жизнената среда в град Костинброд. С това ще се намалят различията относно достъпа до качествена спортна инфраструктура с големите градове.

30.05.2019

Проект „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341,  ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348,  ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на:  ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД“

 

На 30.05.2019г. г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, придружаван от  инж. Теодора Гогова – заместник-кмет на община Костинброд и г-жа Снежа Трендафилова – главен юрисконсулт и директор дир. „ОП и ОП и П“ в ОбА Костинброд, подписа поредния за община Костинброд договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договор № BG06RDNP001-7.001-0124-C01/30.05.2019г. е на стойност 1 163 710, 22лв., от които 989 153, 69лв. европейско и  174 556, 53лв. национално съфинансиране, като одобреното финансиране е по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализирането на проект „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341,  ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348,  ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на:  ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД“ ще се осъществи изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд.

Проектът цели насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Костинброд и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Проектното предложение е в съответствие с принципите на хоризонталните политики на ЕС, свързани с подобряване условията на живот в селския район посредством формулирани конкретни цели на проектното предложение в контекста на общите цели и приоритети на местно ниво, както и равнопоставеност и недопускане на дискриминацията – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания.

 

Проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“

На 20.03.18 година, кметът на община Костинброд- г-н Трайко Младенов, подписа  договор с ДФ “Земеделие“ с № 23/07/2/0/00559 за рехабилитация на общинска пътна мрежа. Одобреното финансиране е по програма за развитие на селските райони – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  Проектът „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“ включва  реконструкция и рехабилитация на  участъци от общински пътища на територията на община Костинброд.

Инвестицията от 5 840 583.70 лева, от които 4 962 449,80 лв. европейско и 875 726,43 лв. национално съфинансиране, ще осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

• Общински път SFO 3410 / от „Ломско шосе“ до начало на регулация на град Костинброд, кв.Шияковци/ с обща дължина 1,165 км.

• Общински път SFO 3411 /от село Безден до начало на регулация на с.Богьовци/ с обща дължина 1,332 км.
• Участък от път SFO 2406 / от край на регулация на село Петърч до гара Петърч/ с дължина на участъка 2,550 км.
• Участък SFO 2405 / от край на регулация на село Градец до начало на землището на село Царичина/ с дължина на участъка 2,064 км.
• Общински път SFO 1403 /от Ломско шосе до ФАО в промишлена зона/ с дължина 1,568 километра

С реализирането на настоящия проект ще бъде постигнато насърчаване на социалното приобщаване, икономическото развитие в селските райони, с акцент върху: стимулиране на местното развитие в селските райони.  Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, културата и бизнеса. Също така  водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

 

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:

  1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
  2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
  3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е спиране на обезлюдяването на селата и тяхното икономическо и социално възраждане.

Развитие на бизнеса в промишлената зона и облагородяването на община Костинброд, благодарение на лесния достъп до селата на нейна територия.

 

Проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

На 04.07.2018 година, кметът на община Костинброд Трайко Младенов подписа договор с Държавен фонд “Земеделие“ № 23/07/2/0/00458 ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА – 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

Първоначалната одобрена финансова помощ по проекта е в размер на 5 755 335,02 лева, от които 4 872 456,09 лв. съфинансиране от ЕЗФРСР и 859 845,19 лв. съфинансиране от Националния фонд. Тя ще осигури реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч и реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Драговищица.
Одобреният проект обхваща две от най-големите населени места след града от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 3122 души по данни на НСИ към 2017г. Проектът ще обслужва следните групи население: с. Петърч и с. Драговищица.

Проектът напълно отговаря на заложените в Общинския План за развитие на Община Костинброд 2014-2020 приоритети, стратегически подцели и мерки:
Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната среда
Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води
Дейности:
• Използване на нови водоизточници;
• Рехабилитация на съществуваща мрежа на с. Петърч и квартали на Костинброд -Шияковци, Маслово;
• Водоснабдяване на неводоснабдени населени места;
• Изграждане на канализационна мрежа.

Срокът за изпълнение на инвестицията по одобрения проект е 36 месеца.
С прилагането на съответните мерки, Община Костинброд се стреми да отговори на приоритетите и целите, заложени в нормативните документи на национално ниво за подобряване достъпността и качеството на предоставяните услуги във ВиК сектора.
Реализирането на проекта на Общината за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“, отговаря напълно на действителните нужди и целите му са съгласувани с приоритетите на национално, секторно и местно ниво.

17.03.2020
 
Проект: „Реконструкция и оборудване на СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, находящи се в УПИ I, кв. 88, по действащия ПУП на гр. Костинброд, община Костинброд ”

На 13.03.2020г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с инж. Габриела Трайкова – заместник-кмет в ресор „Устройство на територията, общинска собственост и екология“ и г-жа Снежа Трендафилова- Директор на Дирекция „Обществени поръчки, Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.Договор № BG06RDNP001-7.002-0021-C01 / 13.03.2020г. е на стойност 901 226,24лв. , от които 766 042,31лв. европейско и 135 183,93лв. национално съфинансиране., като одобреното финансиране е по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” №BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основни дейности по проекта са:

  1. Реконструкция и оборудване на спортна площадка №1. Реконструкция на съществуващата площадка за футбол, което ще позволи в последствие да се развият две обособени, чрез маркировка върху настилката, игрища – едно за футбол и едно за тенис на корт. Чрез проекта ще се реконструира съществуваща площадка за футбол с размери 20м/40м., която е в лошо експлоатационно състояние.
  2. Реконструкция и оборудване на спортна площадка №2. Ще се изпълнят дейности по ремонт и реконструкция на съществуващо спортно игрище № 2, което ще обособи още едно игрище функционално разделено на две – едно за баскетбол и едно за волейбол.
  3. Реконструкция на скатен покрив. С настоящия проект в съществуващата сграда се предвижда основен ремонт на скатния покрив на едното крило, който не беше ремонтиран по енергийна ефективност.
  4. Вертикална планировка. С проекта ще бъде решен проблема с наводняването на столовата, като в северната част на сградата ще се изпълни алея с ширина 1,50м., която ще спре водопритока към сградата.
  5. Ремонт и реконструкция на съществуващата ограда. Ще се изгради нова ограда на училищния двор.

 

Проектът цели  насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Костинброд и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до подновена образователна инфраструктура.

3239 посещения общо 1 посещения за деня
Информация по проекти