Обявление с изх. № 08-00-39 от 22.03.2016 г.

Обявление подписано ОП 2016 2

Документация и Приложения

Одобрено техническо задание – Спецификации, Приложение №1

Решение № РД-05-128 от 22.03.2016 г.

Решение подписано за ОП 2016 2

Съобщение до медиите изх № 08-00-39 от 22.03.2016 г.

Инвестиционен проект

07.04.2016
Разяснения по запитване
Разяснения по запитване

11.04.2016
Решение за промяна

Отговор запитване

08.06.2016
Протокол 1 и Протокол 1.1

27.07.2016
Обява за отваряне на цени

11.08.2016
Протокол №2 и №3
Протокол №4
Протокол №5
Решение № РД-05-275 от 08.08.2016 г.

02.09.2016

Договор №140 от 02.09.2016 г. с приложения
Ценово предложение към договор
Техническо предложение
 Линеен график
Информация за сключен договор

19.09.2016
Информация за върнати гаранции

10.10.2016
Информация за извършени плащания

18.01.2017
Информация за извършени плащания

15.01.2018 г.
1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

6132 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2016-2 с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мост 1 – мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401( Костинброд – Петърч – Безден) в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100”