04.06.2018
Община Костинброд е водеща община в проектирането и изграждането на инсталации на обща стойност 17 399 308,80 лв.
На официална церемония министъра на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на общините Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге от „Регионално сдружение за управление на отпадъци“ – регион Костинброд подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за проектиране и изграждане на четири инсталации за преработка на отпадъци.

Днес 04.06.2018г. в Министерство на околната среда и водите, общините от РСУО – регион Костинброд и министъра на околната среда и водите пописаха договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“.

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 с наименование „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, на стойност 17 399 308,80 лева.

Проектно предложение за  „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд” на община Костинброд – водеща община и общините – партньори Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге получи  одобрение за финансиране на 28.05.2018г.

Проекта е от регионално значение, тъй обхваща шест общини от Софийска област – община Костинброд, община Божурище, община Годеч, община Драгоман, община Сливница и община Своге. Броя на населението на територията на изпълнение на проекта е 63410 постоянни жители в общините от РСУО – Костинброд по данни на  НСИ към 2017година, което представлява 27,40% от общото население на Софийска област.

Във връзка с поставените национални и европейски цели за намаляване депонираните отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци, общините от РСУО Костинброд – Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге, въз основа на информация от предварителни анализи и проучвания за нуждите при постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО, осигуриха инвестиции за изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на отпадъците за:

  1. Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване и предотвратяване на емисиите на парникови газове в РСУО, с годишен капацитет от 20 997 т., достатъчен за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и на отпадъчни материали и осигуряване депониране на максимум 50 % от входящия поток на отпадъците.
  2. Изграждане на три броя инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, както следва:

* Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т. в поземлен имот № 274, с. Богьовци, общ. Костинброд, с размери 31 493 кв.м, за общините Костинброд, Божурище и Годеч.

*Компостираща инсталация с капацитет 2 801 т. в поземлен имот с идентификатор 67372.92.304, област София, община Сливница, Землище гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, за общините Сливница и Драгоман.

*Компостираща инсталация с капацитет 2 109 т. в имоти, намиращи се в землището на с. Церово, за община Своге (имот № 046014 и № 046015 са в местност „Цуцановото -Бабин дол“; имот № 046012 и № 046013 са в местност „Бабин дол“ и имот № 046034 – местност „Долни Желен“).

Основната цел на одобрения проект е намаляване на количествата на депонирания входящия отпадък на изграденото Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини“, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелените отпадъци.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите по процедурата, както и осигуряването на разделното събиране на зелените и част от биоразградимите отпадъци от общините, членуващи в РСУО Костинброд, ще допринесат за постигането на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020, а именно „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Чрез изпълнение на мерките, заложени в одобрения проект на РСУО Костинброд, ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО. Целта е ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци, както и тези свързани с йерархията за управление на отпадъците:

– предотвратяване на образуването им;

– подготовка за повторна употреба;

– рециклиране;

– друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;

– обезвреждане.

Изпълнението на проекта ще допринесе за изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани. Регионите, за които е идентифицирана необходимост от изграждане на инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, са включени в индикативен списък в Приложение № 3 и № 4 на НПУО и РСУО Костинброд е един от регионите идентифицирани с такава необходимост от изграждането на допълнителна инфраструктура.

Реализацията на проекта ще допринесе за постигне специфичната цел на приоритетна ос 2 „Отпадъци“, а именно „Намаляване количеството на депонираните битови отпадъци“. В допълнение, с изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в ЗУО и в Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. и на регионалните цели, свързани с управлението на отпадъците.


08.02.2019

През месец януари 2019г., стартира проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“ по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

Община Костинброд е член на РСУО Костинброд, съгласно „Национален план за управление на отпадъците“ 2014 – 2020 г., Приложение № 2 „СПИСЪК НА РЕГИОНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (РСУО)“, заедно с общините Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге.

Регионалната система за управление на отпадъците по смисъла на ЗУО се обслужва от изградено Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини“. Инсталацията е получила разрешение за ползване на 31 януари 2012 година, а експлоатацията е стартирала на 06 февруари 2012 година. Оператор на регионалното депо е дружеството „Костинброд Еко” АД с акционери: 67.5% „Енвайранментал Проджект Мениджмънт” АД и 32.5% „Костинброд Еко” АД.

На територията на РСУО Костинброд няма изградена или изграждаща се инсталация за компостиране или за анаеробно разграждане на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, както и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

Към настоящия момент е разработена Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд (РПУО) за периода 2017-2020 г., съгласно методическите указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. от министъра на околната среда и водите. Програмата е изготвена на основание чл. 52, ал. 6 от ЗУО, съгласно който се предоставя възможност кметовете на две или повече общини, обединени в регионална система за управление на отпадъците, да разработят обща програма за управление на отпадъците, в случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи отделните общини, са ясно разграничени в подпрограмите. С регионалната програма, общините от РСУО Костинброд разпределят отговорностите за постигане на целите по управление на отпадъците и определят рамката за ефективно управление на общите съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци.

Във връзка с поставените национални и европейски цели за намаляване депонираните отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци, Общините от РСУО Костинброд – Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге, въз основа на информация от предварителни анализи и проучвания за нуждите при постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО, предвиждат осигуряване на инвестиции за изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на отпадъците, както следва:

– Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване и предотвратяване на емисиите на парникови газове в РСУО, с капацитет, достатъчен за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и на отпадъчни материали и осигуряване депониране на максимум 50 % от входящия поток на отпадъците.

– Изграждане на три броя инсталации за компостиране и анаеробно разграждане на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет достатъчен за достигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците за всяко РСУО.

С изграждането на инсталациите и закупуването на необходимото оборудване за тяхното функциониране общините ще постигнат целите от ЗУО:

  1. До 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 % от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тази цел е в съответствие и с изискванията на европейската директива за депата за отпадъци.
  2. Конкретни цели за рециклиране на поне 50% от битовите отпадъци и Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите.

Изготвени са прединвестиционни проучвания с обосновка за капацитетите, избраните технологии, необходимите съоръжения, техника и оборудване.

След реализацията на проекта ще се намали количеството на входящия материал на изграденото Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини“.

Основната цел на настоящото проектно предложение е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разбелно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелените отпадъци.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите по процедурата, както и осигуряването на разделното събиране на зелените и част от биоразградимите отпадъци от общините, членуващи в РСУО Костинброд, ще допринесат за постигането на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020, а именно „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Чрез изпълнение на мерките, заложени в проектното предложение на РСУО Костинброд, ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци, както и тези свързани с йерархията за управление на отпадъците:

– предотвратяване на образуването им;

– подготовка за повторна употреба;

– рециклиране;

– друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;

– обезвреждане.

Изпълнението на проектното предложение ще допринесе за изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани. Регионите, за които е идентифицирана необходимост от изграждане на инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, са включени в индикативен списък в Приложение № 3  и № 4 на НПУО и РСУО Костинброд е един от регионите идентифицирани с такава необходимост от изграждането на допълнителна инфраструктура.

Реализацията на проекта ще допринесе за постигне специфичната цел на приоритетна ос 2 „Отпадъци“, а именно „Намаляване количеството на депонираните битови отпадъци“. В допълнение, с изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в ЗУО и в Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. и на регионалните цели, свързани с управлението на отпадъците.

Проектът е на стойност 17 399 308,80 лв., от които:

11 064 733,45 лв. от Европейския фонд за регионално развитие

1 952 600,02 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

1 499 599,13 лв. собствен принос на бенефициента

2 882 376,20 лв. недопустими разходи

Основните дейности по проекта предстоят да бъдат следните:

Дейност 1 – Организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“.

Дейност 2 – Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд“, вкл. съпътстващата инфраструктура.

Дейност 3 – Закупуване, доставка и монтаж (пускане в експлoатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране и инсталацията за предварително третиране, разположени на територията на Община Костинброд.

Дейност 4 – Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Сливница“, вкл. съпътстващата инфраструктура.

Дейност 5 – Закупуване, доставка и монтаж (пускане в експлoатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Сливница.

Дейност 6 – Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура.

Дейност 7 – Закупуване, доставка и монтаж (пускане в експлoатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Своге.

Дейност 8 – Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта.

Дейност 9 – Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Сливница и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта.

Дейност 10 – Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта.

Дейност 11 – Предварителни дейности при разработване на проектно предложение за кандидатстване на общините от РСУО Костинброд по ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020.

Дейност 12 – Подготовка на тръжна документация за възлагана на обществени поръчки.

Дейност – 13 – Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проекта.

Срокът за изпълнение на проектните дейности и 30 месеца.

Проектът има за цел ефективното прилагане на хоризонталните политиката на Европейския съюз и на българското правителство, насочени към подобряване качеството на живот, постигане на политиките на равните възможности и на социалното включване на етническите малцинства и хората с увреждания, недискриминаци; толерантност, основана на пол, раса, цвят на кожата, етническа принадлежност или социален произход, генетични характеристики, език, религия имотно състояние, произход, увреждане или сексуална ориентация. След реализацията на проекта ще се повиши качеството на услугите в управлението на отпадъците, това от своя страна ще подобри качеството на живот и ще насърчи населението да събира разделно. Изпълнението на предвидените дейности по проекта ще доведат до: подобряване качеството на въздуха, намаляване на емисиите на парниковите газове, опазване на околната среда, чрез рециклиране и оползотворяване на отпадъците, което ще доведе до удължаване на живота на съществуващото Регионално депо, което обслужва всички общини част от регионалното сдружение.

С внедряването на мерките за разделно депониране на зеления отпадък ще се намалят очакваните климатични промени от замърсяване на територията на региона, в която попадат и защитени територии. Тези интервенции ще осигурят необходимите условия за развитието на политиките за опазване на околната среда, ще повишат значително качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, като част от по – широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване. Oт една страна, настоящият проект ще обърне специално внимание на борбата със замърсителите – генераторите на отпадъци.

Резултатите от реализирането на настоящето проектно предложение ще допринесат за удовлетворяването на основните нужди на жителите на общините, членуващи в РСУО Костинброд, които са и основната целева група на настоящия проект. Иновативният подход при реализацията на проекта е въвеждане на нови подходи и принципи на сътрудничество в областта на управление на отпадъците чрез партньорство между местните власти, неправителствения сектор, частните инвеститори и общността като цяло.


На 02.12.2019 г., в читалище „Иван Вазов“ гр. Костинброд се проведе пресконференция за представяне на целите, основните дейности и очакваните резултати по Проект BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Костинброд“ – Община Костинброд (kostinbrod.bg)

На 20 април се проведе среща с кметовете на шесте общини на запад от София – Община Костинброд (kostinbrod.bg)

Съобщение – Община Костинброд (kostinbrod.bg)

В последния ден от 2021 година се подписа договор за изпълнение на изключителен важен екологичен проект за община Костинброд! – Община Костинброд (kostinbrod.bg)

В Община Своге се направи първа копка в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“. Проектът се финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирано от „Европейския фонд за регионално развитие“. – Община Костинброд (kostinbrod.bg)

В Община Костинброд се състоя първа копка в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“ – Община Костинброд (kostinbrod.bg)