04.04.2017 г.
1. Форма за предварителен контрол № 20170404-00035-0023

10.04.2017 г.
1. Решение № РД-05-131/10.04.2017 г. с ID 782503, 
2. Обявление №08-00-45.1/10.04.2017 г. с ID 782504, 
3. Одобрена Документация, 
4. Документация, 
5. Образци за попълване в Документацията и проект на договор, 
6. Приложение 1 към Образец № 7, 
7. Информация за преписката в АОП ID 00035-2017-0004

27.04.2017 г.
1. Разяснения по запитване №70-00-184 от 24.04.2017 г.

16.05.2017 г.
1. Протокол 1 по реда на чл.54, ал.7 от ППЗОП

29.05.2017 г.
1. Съобщение №08-00-45/29.05.2017 г.

06.06.2017 г.
1. Утвърден Протокол № 1
2. Утвърден Протокол № 2
3. Утвърден Протокол № 3
4. Утвърден Протокол № 4
5. Утвърден Протокол № 5
6. Утвърден Доклад
7. Решение № РД-05-193 от 05.06.2017 г. 

11.09.2017 г.
1. Договор №130/24.08.2017 г. 
2. Приложения към договора:
2.1. Ценово предложение,
2.2. Техническо предложение,
2.3. Други документи 
3. Обявление за възложена поръчка 

05.02.2019 г.
1. Обявление за приключване на договор – ID: 892561 
2. Информация за преписка  00035-2017-0004
6322 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2017 – 4 – Изграждане, основен и текущ ремонт, рехабилитация и свързаното с тях проектиране и благоустрояване на уличната и общинската пътна мрежа, тротоари и настилки на територията на община Костинброд