ОП – 2016 – 3 “ Обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци, класифицирани с код 20, съгласно Наредба №3 от 2004 г. на МОСВ и МЗ, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“

ОП-2016-2 с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мост 1 – мост над река Блато, находящ се на път SFO 1401( Костинброд – Петърч – Безден) в землището на град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100”

Обществена поръчка ОП-2016-1 с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза работен проект по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“; Обособена позиция № 3: „Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. Костинброд“.

ОП-2015-3 с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата”

ОП – 2015 – 2 „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2015г. – 2017г.“

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2015г. – 2017г.” с две обособени позиции: пълен текст

ОП-2015-1 Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд с две обособени позиции

Открита процедура по ЗОП – Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване, поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща инсталация на територията на община Костинброд

Община Костинброд уведомява заинтересованите лице, че обяви Открита процедура по ЗОП с предмет:

„Сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване, поддържане на зелени площи в община Костинброд, разделно събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци (от зелени площи, паркове, градини, домакинства) до компостираща инсталация на територията на община Костинброд“. пълен текст