ОП 2019-8 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект: “Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ – обект: Изграждане на улица „ВИТОША“ от ОТ 309 до ОТ 34, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“, и Рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд.

ОП 2019-7 „Инженеринг(проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“

12.08.2019 г.

1. Форма за предварителен контрол по чл.232 ЗОП, пълен текст

ОП 2019-6 Обезвреждане чрез депониране на неопасни (битови) отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо – Костинброд, за общини Костинброд,Своге,Сливница,Божурище,Годеч,Драгоман

ОП-2019-5 Доставка и монтаж на 24 (двадесет и четири) броя подземни контейнери за битови отпадъци с механизъм за отваряне и съд с обем 3 м3“.

24.07.2019 г.

1. Форма за предварителен контрол от АОП- ssi appl с № 20190724-00035-0003;

2. Решение РД-05-221/24.07.2019 г. с ID: 924214;

2.1. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=924214&newver=2 пълен текст

ОП 2019-4 Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта.

ОП 2019-3 Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”, чрез изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали, включени в Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта

ОП 2019-2 Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”

ОП 2019-1 Доставка на течни горива – бензин А95Н и дизелово моторно гориво за служебните автомобили на община Костинброд и сруктурните й звена

ОП 2018-11 Строителство на обекти: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, Община Костинброд „ Обособена позиция 1: „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“ Обособена позиция 2: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд“ Обособена позиция 3: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“

17.12.2018 г. 1. Регистрационна форма за предварителен контрол №20181210-00035-0060, 2. Решение № РД-05-342/14.12.2018 г. с ID:883618, 3. Обявление изх.№ 08-00-198/14.12.2018 г. с ID;883738, 4. Информация по преписка 00035-2018-0011 в АОП

18.12.2018 г.

1. Обявление в ID 883738 в Официален вестник на ЕС: TED,OB/S 554032-2018-BG 2. Документация с указания към кандидати за участие и Методика за оценка , 3.Техническа спецификация, 4. КС,    4.1. КС Голяновци 3-ти етап,    4.2. КС довеждащ водопровод 4-ри етап,    4.3. КС Драговищица 2-ри етап, 5. Проект на договор, 6. Образци за попълване,     6.1. еЕЕДОП     6.1.1.ESPD-BG1     6.2. КСС,     6.3. Образци 7. Технически проекти,      7.1. Водоснабдяване ТОМ 1,      7.2. Водоснабдяване ТОМ 2,      7.3. Част – Конструктивна,      7.4. Част – пътна и ВОБД, 8. Разрешение за строеж, 8.1. Заповед по чл.154 гл. архитект, 9.  Методическо указание №МУ-4 от 02.03.2018 г. на Министерство на финансите и на Агенция по обществени поръчки 28.03.2019 Съобщение за отваряне на ценови оферти 03.05.2019 1.Протокол № 1 2.Протокол № 2 3.Протокол № 3 4.Доклад 5.Решение

01.07.2019 г.

 1.Информация по преписка 00035-2018-0011 в АОП,

2.Изпратено Обявление за възложена поръчка – ID: 918642 на 26.06.2019 г.,

3.Публикувано Обявление за поръчка в TED –  2019/S 124-302024, пълен текст

ОП 2018-10 „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд, с четири обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на община Костинброд“, обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Костинброд” обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)“, предоставящ социални услуги към Община Костинброд” обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на Проектно предложение BG05FMOP001-3.002-0226 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г.“

ОП-2018-9 Авторски надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

30.10.2018 1. Регистрационна форма за предварителен контрол,  2. Решение № РД-05-298/30.10.2018 с ID 875950, 3. Обявление № 08-00-149.1/30.10.2018 г. с ID 875952,

4. Документация с Технически спецификации, Методика за оценка, Проект на договор, Образци за попълване и Указания към кандидатите и участниците, пълен текст

ОП-2018-8 Строителен надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

ОП-2018-7 Строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

02.11.2018 г. 1. Решение № РД-05-296 от 30.10.2018 г. с ID: 875861, 2. Обявление №08-00147 с ID:875863 3. Информация по преписка 00035-2018-0007 в РОП на АОП 03.11.2018 г. 1. Обявление в ID 875863 в Официален вестник на ЕС: TED, 2. Документация с указания към кандидати за участие,     2.1. Утвърдена документацията, 3.Техническа спецификация,     3.1 Утвърдена техническа спецификация, 4. Методика за оценка, 5. Проект на договор, 6. Образци за попълване,     6.1. еЕЕДОП 7. Технически проекти,      7.1. Технически проект – Драговищица,      7.2. Технически проект – Петърч, 8. Разрешения за строеж,     8.1. Разрешение за строеж водопровод Драговищица     8.2. Разрешение за строеж водопровод Петърч, 9. Регистрационна форма са предварителен контрол 10. Методическо указание №МУ-4 от 02.03.2018 г. на Министерство на финансите и на Агенция по обществени поръчки 19.11.2018 г. 1. Разяснение №70-00-456/19.11.2018 г. 23.11.2018 г. 1. Разяснения № 70-00-456 от 23.11.2018 г.  24.01.2019 г. 1. Протокол №1 19.03.2019 г. 1. Съобщение за отваряне и оповестяване на цени №08-00-147/19.03.2019 г. 10.04.2019 г. 1. Протокол №2, 2. Протокол №3, 3. Утвърден Доклад по чл.103 от ЗОП, 4. Решение № РД-05-105/10.04.2019 г.

11.07.2019 г.

1.Информация по преписка 00035-2018-0007 в АОП,

2.Изпратено Обявление за възложена поръчка – ID: 920715 на 08.07.2019 г.,

3.Публикувано Обявление за поръчка в TED –  2019/S 132-323272,

3.1.Адрес на публикацията:   https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:323272-2019:TEXT:BG:HTML пълен текст

ОП 2018-6 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2018 г. – 2020г.” в две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата”

ОП 2018-5 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота Община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания.

28.09.2018 г. 1. Регистрационна форма за предварителен контрол № 20180918-00035-0054  2. Решение № РД-05-257/25.09.2018 г. с ID: 869380 3. Обявление изх.08-00-44.2/25.09.2018 г. с № ID: 869384

29.09.2018 г.
1. Публикация на Обявление в Официален вестник на ЕС,
2. Утвърдена документация с указания,
2.1. Утвърдени Изисквания към кандидатите и участниците,
2.2. Утвърдени Технически спецификации,
2.3. Утвърдени критерии за възлагане и методика за оценка,
3. Приложения за попълване
3.1. Образец № 1 – Опис на представените документи;
3.2. Образец № 2 – ЕЕДОП;
3.3. Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
3.4. Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
3.5. Образец № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата;
3.6. Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд;
3.7. Образец № 7 – Ценово предложение;
3.8. Образец № 8 – Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
3.9. Проект на договор;
4. Заповед № РД – 08 – 18/19.01.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
5. Указания на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ № 06-00-00-89/1/01.09.2014 г., относно реда за подмяна и съхранение на утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии на Републикавска транспортна схема,
6. Маршрутни разписания от Републиканска транспортна схема;
7. Решение №738 от 31.05.2018 г. на Общински съвет Костинброд;
8. Маршрутни разписания от Общинска транспортна схема;
9. еЕЕДОП
10. Методическо указание МУ-4/02.03.2018 г. за попълване на еЕЕДОП
11. Извадка от  Министерство на транспорта на транспортни схеми  пълен текст

ОП 2018-4 “Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо- Костинброд, за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман

bg Български
X