СМР Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци община Костинброд

Открита процедура по ЗОП с предмет:

Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на “Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд” пълен текст

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ДРАГОВИЩИЦА”, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, пълен текст

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП

20.11.2012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Костинброд при управлението на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд" и за осъществяване на мерките за информация и публичност по проекта“ пълен текст

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд“ пълен текст

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2013 година пълен текст

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

30.10.2012
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд " с две обособени позиции: пълен текст

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

19.10.2012
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап I – Инженеринг "Изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд” и Етап II – Инженеринг “Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд" пълен текст

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ДЕЙНОСТИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ В СГРАДАТА НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В С. ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩИНА КОСТИНБРОД” пълен текст

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
СМР ЗА УКРЕПВАНЕ НАПРЕЧНОТО СЕЧЕНИЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ КОРИТОТО НА Р. БЛАТО, В ЧЕРТИТЕ НА ГР. КОСТИНБРОД
документация(.rar архив) пълен текст

Публична обява за доставка на хранителни продукти за СОУ “Петър Берон”

СОУ «Д-р Петър Берон»
Адрес: гр. Костинброд, ул. „Обединена”44, тел:0721 66267, факс:0721 66266

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОБЯВЛЕНИЕ – ПОКАНА
за участие в процедура по чл.14, ал.3, чл.15, глава осма «а» от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ «Д-р  Петър Берон» гр. Костинброд»„ пълен текст

bg Български
X
Размер на шрифта