Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2013 година пълен текст

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

30.10.2012
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд " с две обособени позиции: пълен текст

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

19.10.2012
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд "- Етап I – Инженеринг "Изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд” и Етап II – Инженеринг “Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд" пълен текст

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ДЕЙНОСТИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ В СГРАДАТА НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В С. ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩИНА КОСТИНБРОД” пълен текст

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
СМР ЗА УКРЕПВАНЕ НАПРЕЧНОТО СЕЧЕНИЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ КОРИТОТО НА Р. БЛАТО, В ЧЕРТИТЕ НА ГР. КОСТИНБРОД
документация(.rar архив) пълен текст

Публична обява за доставка на хранителни продукти за СОУ „Петър Берон“

СОУ «Д-р Петър Берон»
Адрес: гр. Костинброд, ул. „Обединена”44, тел:0721 66267, факс:0721 66266

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОБЯВЛЕНИЕ – ПОКАНА
за участие в процедура по чл.14, ал.3, чл.15, глава осма «а» от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ «Д-р  Петър Берон» гр. Костинброд»„ пълен текст

Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Драговищица, община Костинброд"

Прекратена с Решение №190/14.03.2012г. на Кмета на Община Костинброд, обявено в Регистъра на обществените поръчки под ID №475147 на поръчка с уникален №00035-2012-0001 пълен текст

Обява за доставка на канцеларски материали

ПОКАНА от Община Костинброд, с административен адрес: гр. Костинброд 2230, ул. „Охрид“ № 1,
БУЛСТАТ 000776363, представлявана от Кмета Милен Тодоров Димитров и Гл. Счетоводител Анита Асенова Кръстанова

Документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТ КОНКУРС
ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ „РАДОСТ” ГРАД КОСТИНБРОД” пълен текст